یکی از ارزنده ترین دستاوردهای علمی و عملی ®PMI در سال های گذشته تدوین و انتشار مجموعه ای از موثرترین فرایندهای مدیریتی پروژه در چهارچوب حوزه های دانش مدیریت پروژه، در قالب کتابی به نام راهنمای کلیت دانش مدیریت پروژه ®PMBOK (اختصاراٌ: پم باک) می باشد.

PMBOK ®: Project Management Body of Knowledge

کتاب ®PMBOK به تعریف و تشریح آن فرایندها (و ابزار و تکنیکهای مربوطه آنها)، و تکرار و تداخل آنها فیمابین یکدیگر (Process Interrelation)، و بررسی درون دادها و برون دادها و نیز الزامات فرایندهای مدیریت پروژه پرداخته، و بیان میدارد که: رعایت و انجام صحیح آن فرایندها، در اکثر مواقع و در اکثر پروژه ها، منجر به بالا رفتن درجه موفقیت، در به سرانجام رساندن موفق آن پروژه ها، می گردد.

درحال حاضر نگارش ششم (نگارش سال 2017میلادی PMBOK ® 6th Edition) کتاب پم باک به منزله آخرین نگارش، معتبر و قابل دسترسی میباشد. اين استاندارد توسط یک تیم حداقل 1000 نفره از متخصصين مديريت پروژه از سراسر جهان نگاشته شده است.
  • بطور خلاصه ميتوان بيان داشت كه:

کتاب استاندارد مدیریت پروژه ® PMBOK (پم باک نگارش پنجم) از 13 فصل تشکیل گردیده. فصول 1 الی 3 به تعریف و تشریح مقوله پروژه، مدیریت آن و چهارچوب مدیریت پروژه می پردازد. لازم به ذکر است حوزه دانش مدیریت ذی اثران یا ذینفعان پروژه به علت اهمیت فوق العاده این مبحث در ویرایش پنجم به استاندارد اضافه شده است و در ویرایش ششم مدیریت پروژه چابک بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

شناخت و فراگیری فرایندهای مشروحه در ® PMBOK نگارش پنجم، به تمامی دست اندرکاران و خصوصاٌ به مدیران پروژه، اکیداٌ قابل توصیه میباشد.
  • فصول 4 الی 13 اختصاص به معرفی و تشریح 10 حوزه دانش مدیریت پروژه دارد.

بدین ترتیب یک ماتریس با 10 سطر و 5 ستون را معرفی مینماید که سطرهای آن، حوزه های دانش و ستونهای آن، گروههای فرایندی مدیریت پروژه بوده و عناصر این ماتریس بعضاٌ خالی و بعضاٌ شامل یک یا چند فرایند از 49 فرایند مدیریت پروژه را تشکیل میدهند.

در طی 10 فصل، ® PMBOK  به معرفی و تشریح 49 فرایند مدیریتی پروژه، درون دادها، ابزار و تکنیکها و نیز برون دادهای تک تک این فرایندها پرداخته و تعاملات فیمابین آنان را مورد بررسی قرار میدهد. از سوی دیگر و همزمان با آن، پم باک مدیریت پروژه را در انجام 5 گروه فرایندی آغازین، برنامه ریزی، اجرائی، نظارتی-کنترلی و اختتامی معرفی می نماید.