این لیست شامل تمامی افرادی است، که گواهی های حرفه ای موسسه PMI  از جمله PMP، RMP، PBA، ACP, PfMP، PgPM، CAPM،  را دریافت نموده اند و در سایت PMI محل اقامت خود را ایران ثبت کرده اند.

این آمار تا تاریخ 1397/04/01را پوشش می دهد.

لیست فعلی ®PMP های ایران و دارندگان سایر مدارک PMI