دوره اصول و فنون مذاکره

بیان مساله و هدف از برگزاری

امروزه در دنیای کسب وکار، توجه به روش های برقرای ارتباط و تکنیک های مذاکره از اهمیت باالیی برخوردار است. رؤسای سازمان ها، عموما از افرادی برای این کار استفاده می کنند، که عالوه بر فراست در ارتباط و دانش مذاکره، با آداب معاشرت یا Etiquettes Business و تکنیک های آن آشنا باشند. هدف این دوره آشنایی مدیران کسب و کار، با نکات و تکنیک های کلیدی گفتاری و نوشتاری نیز آداب میز پذیرایی و تشریفات که اهمیت ویژه ای در مذاکرات بین المللی دارد، است.

 

سرفصل های دوره

  • تعاریف
  • دیدگاه های سیستمی، فرآیندی و استراتژیک
  • ارتباطات انسانی و تعامالت اجتماعی
  • پیام های کالمی و غیرکالمی و زبان بدن در مذاکره
  • رفتار و شخصیت شناسی، مدل ها و رفتار متقابل
  • نقش اهداف، منافع و فرایندهای تصمیم گیری در مذاکره
  • فرآیند برگزاری اصولی جلسه
  • فرآیند مذاکره مبتنی بر اصول
  • چالش های مذاکره
  • استراتژی های مذاکره و راهکارهای اثربخشی مذاکره

 

رزومه و مشخصات مدرس دوره

دکتر فرهنگ شعفي

تحصيلات:

فوق دکترای مدیریت بین الملل دانشگاه گرونوبل-آلپ فرانسه، 2018-2016

دکترای مدیریت اجرائي دانشگاه بوردوی فرانسه ، 2016-2012

دوره عالي مدیریت دانشگاه یوکوهامای ژاپن 1999

کارشناسي ارشد مدیریت اجرائي سازمان مدیریت صنعتي، 1377-1373

کارشناسي مهندسي عمران  دانشگاه تبریز  1364-1358

تجارب:

سي و سه سال تجربه در مدیریت اجرائي شرکتها و سازمانها ی خصوصي و دولتي، مدیریت پروژه های بزرگ صنعتي و غیر صنعتي، مدیریت ساخته ها، فعالیت در زمینه طراحي و مهندسي، امور اقتصادی و سرمایه گزاری، بازرگاني، تدریس و مشاوره.

مشاوره مدیریت در سطح ارشد سازمان ها و شرکت های بزرگ در حوزه مدیریت اجرائي و مدیریت پروژه و مدیریت ساخته ها، از سال 1377 تا کنون.

تدریس در دانشگاه های تهران، انجمن ها وشرکت های بزرگ، از سال 1378 تا کنون.

حوزه های فعاليت:

مدیریت اجرایي، مدیریت پروژه، مدیریت ساخت، مدیریت ساخته ها.

مشاوره مدیریت در سطوح راهبردی، سازماني، منابع انساني و سرمایه گزاری.

آموزش در تمامي زمینه های مدیریتي، اجرایي و مهندسي عمران.

امور برنامه ریزی، طراحي، فني و مهندسي، تدارکات، اجرا و تجارت بین الملل.