منشور اخلاقی®PMI

آيين نامه اخلاق و رفتار حرفه ای مديران پروژه

 1. ما بر مبناي بهترين صلاح جامعه، سلامت عمومي و محيط زيست تصميم گيري و عمل مي كنيم.
 2. ما فقط وظايفي را مي پذيريم كه در راستاي سوابق، تجربه، تخصص و صلاحيت هايمان باشند.
 3. ما تعهداتي را كه بر عهده مي گيريم، انجام خواهيم داد. ما به آنچه مي گوييم كه خواهيم كرد، عمل مي كنيم.
 4. وقتي كه اشتباه يا غفلتي مي كنيم، مسئوليت آن را مي پذيريم و بي درنگ اقدامات اصلاحي را انجام خواهيم داد. وقتي كه ما اشتباه يا غفلتي را كه از ديگران سر زده، يافتيم، بي درنگ موضوع را به فرد ذيربط گزارش مي كنيم. ما پاسخگو بودن در قبال هر آنچه در اثر اشتباه يا غفلت ما بوجود آمده است و همچنين تبعات حاصل از آنها را مي پذيريم.
 5. ما از دارايي ها و اطلاعات محرمانه اي كه به ما سپرده شده، محافظت مي كنيم.
 6. ما اين آيين نامه را پاسداري كرده و خود و ديگران را نسبت به آن پاسخگو مي دانيم.
 7. ما، خود و ديگران را از سياستها، دستورالعملها، مقررات و قوانين حاكم بر كار در فعاليت هاي حرفه اي و داوطلبانه مان آگاه و از آنها حمايت مي كنيم
 8. ما رفتارهاي غير اخلاقي و غير قانوني را به مديريت ذيصلاح و در صورت لزوم، به كساني كه از آن رفتار متاثر م يگردند، اطلاع مي دهيم.
 9. ما موارد تخلف از اين آيين نامه را براي تصميم گيري در اختيار افراد ذيصلاح قرار مي دهيم .
 10. تنها زماني تخلفي را ثبت ميكنيم كه با حقايق قابل اثبات باشند.
 11. ما شخصي را كه بخواهد اقدام آن فرد كه ملاحظات اخلاقي را خاطر نشان مي كند، به روشي خصمانه تلافي كند، با اقدامات انظباطي مورد پيگرد قرار خواهيم داد.

 1. محيطي با حس احترام، موجب ايجاد اعتماد، اطمينان و تعالي عملكرد از طريق رواج همكاري متقابل مي گردد، محيطي كه در آن ديدگاه ها و نظرات متنوع تشويق شده و اجر نهاده مي شوند.
 2. ما خود را از هنجارها و سنت هاي ديگران آگاه مي سازيم و از دست زدن به رفتاري كه ممكن است بي احترامي تلقي شوند، اجتناب مي كنيم.
 3. ما به نقطه نظرات ديگران گوش مي دهيم و تلاش مي كنيم تا آنها را درك می كنيم.
 4. ما به كساني كه با آنها در تعارضيم يا اختلاف عقيده داريم، مستقيما مراجعه مي كنيم.
 5. ما مطابق رفتار حرفه اي عمل مي كنيم حتي اگر متقابلا اينگونه با ما رفتار نشود.
 6. ما با حسن نيت وارد مذاكره مي شويم.
 7. ما، قدرت، موقعيت يا تجربه مان را براي تاثير گذاشتن بر تصميم يا عمل ديگران، به منظور كسب نفع خودمان با هزينه ديگران، بكار نمي بنديم.
 8. ما با رفتاري توهين آميز در برخورد با ديگران عمل نمي كنيم.
 9. ما حقوق مالكيت ديگران را محترم مي شماريم.

 1. ما در فرآيند تصميم گيري، شفاف هستيم.
 2. ما دائما بي طرفي و بي غرضي خود را مي آزماييم و درصورت لزوم، اقدام اصلاحي انجام خواهيم داد.
 3. اطلاعات را با شرايطي برابر در اختيار همه كساني كه اجازه دسترسي به آن اطلاعات را دارند، قرار مي دهيم.
 4. فرصت ها را بطور يكسان در اختيار داوطلباني كه شايستگي دارند، قرار مي دهيم.
 5. ما بصورت پيشگيرانه و كاملا آشكارا، هر تضاد، بالفعل يا بالقوه منافع را به اطلاع ذي نفعان مرتبط مي رسانيم.
 6. ما زماني كه متوجه شديم يك تضاد، بالفعل يا بالقوه منافع، برايمان بوجود آمده است، از درگير شدن در فرآيند تصميم گيري يا تاثير گذاري بر نتايج، اجتناب مي كنيم مگر تا وقتي كه ذ ينفعان متاثر از تضاد را كاملا آگاه ساخته باشيم، برنامه مصوب كاهش تعارضات را در اختيار داشته باشيم و موافقت ذي نفعان را براي ادامه كار، كسب كرده باشيم.
 7. ما بر مبناي ملاحظات شخصي نظير جانبداري، خويشاوندي و رشوه گيري يا مانند اينها، اقدام به استخدام يا اخراج، پاداش يا مجازات و پذيرش يا رد قراردادها نمي كنيم.
 8. ما بر مبناي جنسيت، سن، معلوليت، مليت و مانند اينها در مورد ديگران تبعيض قائل نمي شويم.
 9. ما قوانين سازمان مان (سازماني كه در استخدام آنيم، سازمان ملي يا بين المللي مديريت پروژه اي كه عضو آنيم) را بدون جانبداري و پيش داوري، اعمال مي كنيم.

 1. ما صادقانه به دنبال پي بردن به حقيقت هستيم.
 2. ما در ارتباطاتمان و رفتارمان، صادقيم.
 3. ما اطلاعات، درست و دقيق را، به موقع ارائه مي دهيم.
 4. ما، به صراحت يا تلويحا، با حسن نيت قول مي دهيم يا تعهد مي سپاريم.
 5. ما مجدانه مي كوشيم محيطي ايجاد كنيم كه ديگران براي بازگويي حقيقت، در آن احساس امنيت نمايند.
 6. ما درگير رفتاري كه براي فريب ديگران پايه ريزي شده اند نظير اظهار نظرهاي گمراه كننده يا غير واقع، اظهاراتي كه حاوي نيمي از حقيقتند، ارائه اطلاعاتي خارج از موضوع يا مضايقه از دادن اطلاعاتي كه در صورت آشكار شدن باعث نشان دادن گمراه كنندگي يا ناقص بودن اظهاراتمان مي گردد، نمي شويم و اينگونه رفتارها را نيز ناديده نمي گيريم.
 7. ما درگير رفتارهاي غير صادقانه با نيت كسب نفع شخصي با هزينه ديگران نمي شويم.