گزارش نویسی در پروژه ها REPORTING IN PROJECTS

مدیریت پروژه های بزرگ بدون شناخت از وضعیت زمانی پروژه و الزام ها و نیازهای آن و برنامه ریزی مناسب برای برآوردن این نیازها در زمان مناسب و با هزینه، کیفیت و کمیت لازم امکان پذیر نیست. در پروژه های بزرگ این شناخت با ارائه گزارش های مختلف به دست می آید. بر اساس گزارش ها و با بررسی برنامه زمان بندی، منابع و … مدیر پروژه می تواند با تعریف یک سری فرآیندهای نظام مند نسبت به انجام درست پروژه به ذینفعان و سایر ارکان پروژه اطمینان دهد. هدف از کارگاه گزارش نویسی در پروژه آشنائی شرکت کنندگان با روش های مختلف گزارش نویسی بر اساس دانش روز مدیریت پروژه به همراه شناسائی تکنیک ها، ابزار و فعالیت های مربوطه می باشد. هر چند این روش ها در طیف گسترده ای از پروژه ها کاربرد دارد اما در این کارگاه تلاش می شود الگوهایی برای ارائه گزارش از سوی پیمانکار در پروژه ها بررسی شود.

مخاطبان کارگاه

این دوره برای مدیران عامل، مدیران پروژه، مدیران تدارکات، مدیران بخش های مختلف و کارشناسان  شرکت های درگیر پروژه اعم از کارفرما، مشاور، پیمانکار و سایر ارکان پروژه مناسب می باشد.

توجه
طراحی و نحوه برگزاری کارگاه بر پایه روشهای مدرن یادگیری تسریع شده (Accelerated Learning)می باشد و شرکت کنندگان با حل تمرین، بحث و تبادل نظر و کار تیمی به حل مسائل مطرح شده می پردازند.

شرح کارگاه

در هیچ یک از بخش های نگارش پنجم کتاب PMBOK، به طور مشخص به نحوه گزارش نویسی اشاره ای نشده است. بنابراین، بسته به نوع پروژه، اندازه آن، مدت زمان اجرا، ذینفعان پروژه و بسیاری دیگر از این دست پارامترها، در هر پروژه ای نحوه گزارش دهی تعریف خواهد شد. در این کارگاه موارد زیر بررسی می شود:

  1. Reporting in PMBOK
  2. Report Types and contents
  3. Reporting Procedure
  4. PMIS and Report System

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

مدرس کارگاه

سید محمد حسن موسوی

  • فوق لیسانس مهندسی مکانیک و مدیریت اجرائی MBA
  • مربی دوره های تخصصی مدیریت پروژه
  • عضو هیأت مدیره شرکت های تولیدی و مهندسان مشاور
  • مدیر پروژه شرکت مپصا در مدیریت طرح پروژه پالایشگاه شازند اراک
  • بیش از 20 سال سابقه کار پروژه ای و احداث پنج کارخانه تولیدی