عناوین اصلی دوره

عنوان

ساعت

Title

1+  گوش دادن فعال 2 Active listening
2+  تکنولوژی اطلاعات 2  Information Technology
1  حل مسائل پیچیده 4 Complex problem solving
2  تفکر سنجشگرانه 6  Critical Thinking
3  خلاقیت 2  Creativity
4  مدیریت افراد 2  People Management
5  هماهنگی با دیگران 2   Coordinating with others
6  هوش هیجانی 2  Emotional Intelligence
7  قضاوت و تصمیم گیری 2  Judgement and decision making
8  رویکرد خدمت دهی 1  Service orientation
9  مذاکره 6  Negotiation
10  انعطاف پذیری شناختی 1  Cognitive flexibility

 

ثبت نام