درباره®PMI

در چهار دهه اخیر در دنیای پیشرفته به لحاظ فعالیتهای علمی و عملی مستمر و متمرکز متخصصین، مراکز آموزشی، دانشگاهها، تشکلات و انجمنهای معتبر جهان، مدیریت پروژه شاهد تحولات بسیار عظیم بوده است. این کنکاشها و تلاشها که با شتابی نه کمتر از پیش ادامه دارد، منجر بدان گشته است که اینک مدیریت پروژه در قالب دانشی جدید قابل عرضه بوده و بشریت با اتکاء بر این علم، بر مشکلات نوین، که بنوبه خود ناشی از سرعت سرسام آور تغییرات و نوآوری در همه شئون تولید و خدمات میباشد، فائق آید.

انستیتوی مدیریت پروژه ®PMI بدون شک یکی از معتبرترین مراکزی است که با در بر داشتن حدود 500.000 در جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل بهترین روشهای مدیریتی پروژه و مستند سازی و اشاعه علم مدیریت پروژه زحمات زیادی را متحمل گشته و خدمات ارزنده ای را نیز تا بحال ارائه نموده است. ®PMI در پنج قاره جهان شناخته شده و از اعتبار بسیار بالائی برخوردار میباشد.

 • از آنجائیکه ®PMI در سال 1998 میلادی از سوی ANSI بعنوان صادر کننده استاندارد های مدیریت پروژه به رسمیت شناخته شده است، لذا در کنار فعالیتهای یاد شده در بالا نظیر:

 1. جمع آوری مستمر آمار و اطلاعات در خصوص روشهای مدیریتی پروژه
 2. برگزاری همایشهای بین المللی و ترغیب متخصصین به ارائه مطالب نوین
 3. تجزیه و تحلیل بهترین روشهای مدیریتی پروژه
 4. مستند سازی ارائه و اشاعه دانش مدیریت پروژه
 5. ایجاد و حفظ شبکه جهانی متشکل از دست اندرکاران و مدیران پروژه
 6. تدوین و انتشار کتب علمی در زمینه مدیریت پروژه (www.pmibookstore.org)

 • ®PMI بطور پیگیر به ارائه خدمات ذیل میپردازد:

 1. تدوین استاندارد های مدیریت پروژه، برنامه، پورتفولیو و مقولات مرتبط با آنها
 2. اعطای استوارنامه های بین المللی حرفه ای در مدیریت پروژه

 • استانداردهای جهانی ®PMI

 1. راهنمای کلیات دانش مدیریت پروژه- ویرایش پنجم

A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)  Fifth Edition

 1. استاندارد مدیریت طرح- ویرایش سوم

The Standard for Program Management—Third Edition

 1. استاندارد مدیریت پورتفولیو- ویرایش سوم

The Standard for Portfolio Management—Third Edition

 1. مدل بلوغ مدیریت پروژه سازمانی- ویرایش سوم

Organizational Project Management Maturity Model (OPM3®)—Third Edition

 • لیست استاندارهای عملی:

 1. استاندارد عملی مدیریت ریسک پروژه

Practice Standard for Project Risk Management

 1. استاندارد عملی مدیریت ارزش کسب شده- ویرایش دوم

Practice Standard for Earned Value Management—Second Edition

 1. استاندارد عملی مدیریت پیکیربندی پروژه

Practice Standard for Project Configuration Management

 1. استاندارد عملی ساختار شکست کار (WBS)- ویرایش دوم

(Practice Standard for Work Breakdown Structures—Second Edition (Reaffirmed

 1. استاندارد عملی برای زمانبندی- ویرایش دوم

Practice Standard for Scheduling—Second Edition

 1. استاندارد عملی تخمین پروژه

Practice Standard for Project Estimating

 1. ساختار توسعه شایستگیهای مدیر پروژه

Project Manager Competency Development Framework—Second Edition

 1. مدیریت تغییرات در سازمان

Managing Change in Organizations

 • لیست الحاقیه های استاندارد ®PMBOK

 

 1. الحاقیه برای مدیریت پروژه های نرم افزاری

Software Extension to the PMBOK® Guide Fifth Edition

 1. الحاقیه برای مدیریت پروژه های ساختمانی

Construction Extension to the PMBOK® Guide Third Edition

 1. الحاقیه برای مدیریت پروژه های دولتی

Government Extension to the PMBOK® Guide Third Edition