آکادمی مهرازطرح نماینده رسمی PMPiran برگزار می کند:

تربیت کارشناس

کنترل پروژه

استاد: مهندس امیر غفورنیا

مفاهیم و تعاریف دانش مدیریت پروژه
استاندارد های مدیریت پروژه
اصول برنامه ریزی در کنترل پروژه
اصول گزارش دهی در کنترل پروژه
نرم افزارهای مرتبط در کنترل پروژه

MSP

Planning
Reporting

EXCEL

تاریخ شروع دوره : 18 اردیبهشت ماه 1398

یکشنبه ها و سه شنبه ها

ساعت : 16 تا 20

6 روزه   24 ساعت