کارگاه مبانی کلیت دانش مدیریت پروژه براساس استاندارد ®PMBOK

هدف از کارگاه مبانی PMBOK  آشنایی شرکت کنندگان با مفاهیم دانش روز مدیریت پروژه، یادگیری مهارت به کارگیری دانش، ابزارها و تکنیک های مربوط به مدیریت پروژه مشروحه در استاندارد “پم باک” – نگارش پنجم، می باشد.

شرح کارگاه

نگارش پنجم پم باک به تعریف و تشریح 47 عدد از موثرترین فرآیندهای مدیریتی پروژه می پردازد. این فرآیندها از یک سو در 10 حوزه دانش مدیریت پروژه تقسیم شده اند و از سوی دیگر فرآیندهای پیشنهادی در 5 گروه فرآیندی مبرم، جهت به عمل درآوردن پروژه قرار گرفته اند. ®PMBOK ضمن تعریف دورن دادها، برون دادها و الزامات تک تک هر فرآیند با معرفی و پیشنهاد ابزار و تکنیکهای مربوطه، به بررسی و تشریح تکرارها و تداخلات فرآیندها و ارتباط حاکم میان آنها می پردازد.

یکی از دوره های تخصصی که توسط شرکت آمونتیس به عنوان ®R.E.P در سراسر جهان به صورت یکنواخت ارائه می گردد، کارگاه و سمینار مبانی کلیت دانش مدیریت پروژۀ ®PMBOK است و در ایران برگزاری این دوره ها توسط  PMPiran انجام می گیرید و مفاد اموزشی آن کاملا با دوره های آمونتیس یکی است.

سرفصل های این کارگاه مطابق با کلیت دانش مدیریت پروژۀ ®PMBOK عبارت است از:

 • معرفی مدیریت پروژه و استاندارد ®PMBOK
 • مقدمات و مراحل و فرایندهای مدیریت پروژه –         Project Management Fundamentals
 • مدیریت ذینفعان پروژه –                                       Project Stakeholders Management
 • مدیریت محدوده پروژه –                                                 Project Scope Management
 • مدیریت زمان پروژه –                                                      Project Time Management
 • مدیریت هزینه پروژه –                                                      Project Cost Management
 • مدیریت کیفیت پروژه –                                                 Project Quality Management
 • مدیریت تدارکات پروژه –                                       Project Procurement Management
 • مدیریت منابع انسانی پروژه –                         Project Human Resource Management
 • مدیریت ارتباطات پروژه –                                 Project Communications Management
 • مدیریت ریسک پروژه –                                                     Project Risk Management
 • مدیریت یکپارچگی پروژه –                                       Project Integration Management

توجه طراحی ونحوه برگزاری کارگاه بر پایه روشهای مدرن یادگیری تسریع شده (Accelerated Learning) بوده و شرکت کنندگان با تشکیل تیمهای پروژه به حل مسائل، بحث و تبادل نظر تیمی، بازیه ای آموزشی و ارائه نتایج تیمی درحضور جمع، برای هر یک از تمرینها، می پردازند.

مدرس کارگاه

مهندس مهدی معین

 • گواهينامه حرفه اي مديريت پروژه ® PMP از انستيتوي مديريت پروژه® PMI
 • مربي تعليم ديده و به رسميت شناخته شده دوره هاي آموزشي مديريت پروژه از سوي شركت Amontis آلمان
 • تجربه مربيگري دوره هاي آموزشي تخصصي مديريت پروژه در ايران
 • تجارب كاري 13 ساله مرتبط با پروژه در ايران